اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا فارسیان
سردبیر: دکتر محمود رضا گشمردی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۵۶۹
شاپا آنلاین: ۲۳۲۲-۱۵۶۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی