اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا فارسیان
سردبیر: دکتر ابوالقاسم پرتوی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۵۶۹
شاپا آنلاین: ۲۳۲۲-۱۵۶۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی تخصصی

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهش های زبان و ادب فرانسه

تعداد مشاهده : 414 صفحه 1-33 PDF
تعداد مشاهده : 1012 صفحه 77-92 PDF

به اطلاع کاربران و به ویژه نویسندگان محترم می رساند که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ پذیرش مقاله منحصرا از طریق سامانه اینترنتی مجله انجام می گیرید. لطفا از ارسال مقاله از طریق ایمیل و یا پست خودداری نمایید. بدیهی است پس از ثبت نام در سایت مجله می توانید مقاله خود را ارسال کنید و همچنین مراحل بعدی بررسی مقاله خود را پیگیری نمایید.

دو فصلنامه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مربوط به زبان و ادبیات فرانسه را به زبان فارسی منتشر می کند.