نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش های ادب و زبان فرانسه    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا فارسیان
دکتر ابوالقاسم پرتوی
۰۵۱۱۸۷۹۴۱۴۴
مشهد.میدان آزادی.دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد.گروه زبان و ادبیات فرانسه.

دو فصلنامه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مربوط به زبان و ادبیات فرانسه را به زبان فارسی منتشر می کند.

اطلاعیه ها

پذیرش مقاله

 (پست شد: 2013-06-18)
به اطلاع کاربران و به ویژه نویسندگان محترم می رساند که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ پذیرش مقاله منحصرا از طریق سامانه اینترنتی مجله انجام می گیرید.
لطفا از ارسال مقاله از طریق ایمیل و یا پست خودداری نمایید. بدیهی است پس از ثبت نام در سایت مجله می توانید مقاله خود را ارسال کنید و همچنین مراحل بعدی بررسی مقاله خود را پیگیری نمایید.

اطلاعیه های بیشتر

(سال دوم ، شماره چهارم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۴)