نشریه های علمی انتشارات
  

پژوهش های ادب و زبان فرانسه
علمی تخصصی
۲۳۲۲-۱۵۶۹
۲۳۲۲-۱۵۶۹
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا فارسیان
دکتر ابوالقاسم پرتوی
دکتر نگار مزاری
سید محمد علی موسوی
۰۵۱۱۸۷۹۴۱۴۴
مشهد.میدان آزادی.دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد.گروه زبان و ادبیات فرانسه.
jrf.um.ac.ir
دو فصلنامه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مربوط به زبان و ادبیات فرانسه را به زبان فارسی منتشر می کند.

تاریخچه نشریه

دو فصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه در خرداد ماه 1391 مجوز چاپ اخذ نمود و اولین شماره آن مربوط به بهار و تابستان 91 در زمستان 91 به چاپ رسید.

حوزه و تخصص نشریه

زبان و ادبیات فرانسه آموزش زبان فرانسه زبان شناسی فرانسه مطالعات تطبیقی زبان فرانسه با فارسی و یا با زبانهای دیگر نقد ادبی مربوط به آثار فرانسه زبان نقد ترجمه آثار ترجمه شده از فرانسه به فارسی و بالعکس نظریه های ادبی اندیشمندان فرانسه زبان

ویراستار ان مجله :

( 1- ویراستار فارسی: جواد میزبان______________________________________________________________________________________________) ( 2 - ویراستار فرانسه: جمشید آذری ازغدی _______________________________________________________________________________________) ( 3 - ویراستار انگلیسی: افضل وثوقی ______________________________________________________________________________________)