• نام : دکتر محمود رضا گشمردی
  • آدرس پستی : مشهد.میدان آزادی.دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد.
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد.
  • نام : سید محمد علی موسوی
  • تلفن 05138806725