نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد.میدان آزادی.دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد.گروه زبان و ادبیات فرانسه.تماس اصلی

سردبیر: دکتر ابوالقاسم پرتوی
دانشگاه فردوسی مشهد.
مشهد.میدان آزادی.دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.گروه زبان وادبیات فرانسه.
تلفن: ۰۵۱۱-۸۷۹۶۸۲۹-۳۱۷
ایمیل: rfuf@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

دفتر مجلّه
ایمیل: rfuf@um.ac.ir