دکتر ابوالقاسم پرتوی.دکتر مهران زنده بودی.دکتر افضل وثوقی دکتر رضا زمردیان . دکتر نسرین دخت خطاط دکتر روح الله رحمتیان دکتر حمیدرضا شعیری . دکتر علی عباسی . دکتر محمد رضا فارسیان . دکتر محمود فتوحی رودمعجنی .