نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: (سال دوم ، شماره چهارم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۴)

عنوان مقاله: بررسی متدلوژیهای آموزشی زبان فرانسه برای دانشجویان ایرانی )رویکرد ارتباطی(


صفحات: 141-159

DOI: 10.22067/rllf.v2i2.24094

چکیده
متدلوژیها با اهدافی متفاوت روز به روز متحول تر شده اند . برخی از این متدلوژیها هدف فرهنگی را مد نظر داشتند و برخی خواندن و ترجمه متون ادبی به زبان بیگانه،...تا اینکه رویکردهای ارتباطی و عملی شکل گرفتند. درک شفاهی، بیان شفاهی،درک کتبی و بیان کتبی از اهداف مهم این متدلوژی هستند و به زبان شفاهی اهمیت ویژه ای می دهد در مقاله حاضرانواع متدلوژیها معرفی و چند متدولوژی از جمله متدولوژی مستقیم، متدولوژی ساختاری همه جانبة سمعی-بصری و رویکرد ارتباطی با هم مقایسه می شوند و بررسی می کنیم که آیا متدهای برگرفته از رویکرد ارتباطی برای دانشجویان ایرانی مفیدتر از سایر متدها هستند یا خیر؟ و چرا؟

کلمات کلیدی:   متدلوژی; زبان فرانسه; رویکرد ارتباطی; دانشجویان ایرانی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 997

بازدید: 178

تاریخ دریافت: 1392/05/01 , تاریخ پذیرش: 1394/10/20 , تاریخ انتشار: 1394/10/28

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )