نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: (سال دوم ، شماره چهارم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۴)

عنوان مقاله: بررسی میزان موفقیت ترجمه‌ی فرانسوی شازده احتجاب، اثر هوشنگ گلشیری از نظر مؤلفه‌های فرهنگی


صفحات: 35-60

DOI: 10.22067/rllf.v2i2.50456

چکیده
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ترجمه، برقراری ارتباط بینا فرهنگی و بینا زبانی بین فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت است. به زبان ساد‌ه‌تر، ترجمه نوعی تعامل میان فرهنگ مبدأ و فرهنگ مقصد است. مقابله‌ی ترجمه نیز، از طریق تقابل زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد، مسیری نو در درک و انتقال یک فرهنگ به فرهنگ دیگری باز می کند.شازده احتجاب (۱۳۴۸)، اثر هوشنگ گلشیری، رمانی نو و بنابراین غیر خطی است که سال‌های پایانی دوره‌ی قاجار را بدون رعایت سلسله زمانی به تصویر می‌کشد. از سویی، پس زمینه‌ی تاریخی موجود در این رمان، گویای آداب و رسوم، لباس‌ها، معاشرت‌ها و نیز جایگاه زن در این برهه از تاریخ و فرهنگ ایران است. پژوهش حاضر، به بررسی مقابله‌ای این رمان با ترجمه‌ی آن به زبان فرانسوی -توسط حسین اسماعیلی و ژاک سلوا (۱۹۹۰) و با بهره‌گیری از نظریه‌هایی از جمله نظریه‌ی برمن، نایدا و نیز معادل گزینی خواهد پرداخت. مطالعه‌ی زبان این رمان و چگونگی برگردان واژگان با بار فرهنگی، از موارد پر اهمیت این تحقیق است. بررسی سبک ترجمه‌ی این اثر و میزان تعهد مترجم به متن اصلی و موارد فرهنگی به جا مانده در آن به پرسش درباره‌ی چیستی و چرایی تعامل میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ فرانسوی پاسخ خواهد داد.لازم به ذکر است که یکی از دستاوردهای توصیفی پژوهش حاضر این است که چهره‌های نمادین و فرهنگی و معرفی آنها از خلال اسامی خاص، که در متن مبدأ کلیدی به شمار می رود، در ترجمه و نیز مقابله‌ی آن می‌بایست مورد اهمیت قرار گیرند.

کلمات کلیدی:   ترجمه; ارتباط بینا فرهنگی; فرهنگ ایرانی و فرانسوی; شازده احتجاب; هوشنگ گلشیری.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1168

بازدید: 241

تاریخ دریافت: 1394/07/16 , تاریخ پذیرش: 1394/10/20 , تاریخ انتشار: 1394/10/28

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )