نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: (سال دوم ، شماره چهارم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۴)

عنوان مقاله: آینده پژوهی رشتۀ «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی دانشگاه فردوسی مشهد)


صفحات: 1-33

DOI: 10.22067/rllf.v2i2.53139

چکیده
پژوهش حاضر در صدد آینده پژوهی رشتۀ «زبان فرانسه» براساس الگوی تحلیل لایه ای علت ها برآمده است. در این مقاله، وضعیت رشتۀ زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مورد سنجش قرار گرفت. به منظور دستیابی به این هدف و انجام این مطالعۀ کیفی، ابتدا با شش تن، شامل اساتید دانشگاه، دانش آموختگان و دانشجویان زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه ای انجام گرفت. سپس، با انتخاب نمونۀ آماری از دانشجویان این زبان، ۵۴ نفر به پرسش های مطرح شده توسط محققین در ارتباط با شرایط کنونی این رشته پاسخ دادند و از این طریق، بررسی وضعیت فعلی این رشته میسر گردید. با استخراج آمار و جمع بندی نظرات دست اندرکاران این رشتۀ تحصیلی، تصویری واقعی، مبتنی بر شواهد و اسناد معتبر در اختیار مسئولان اجرایی این رشته قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان می دهد که اگرچه آموزش زبان فرانسه در ایران با مشکلاتی روبروست، ولی با بکارگیری درایت بیشتر توسط دست اندرکاران و متخصصان این رشتۀ تحصیلی، بسیاری از این موانع و مشکلات در کوتاه مدت برطرف خواهند شد و آیندۀ درخشان تری پیش روی علاقمندان، دانشجویان، دانش آموختگان و در نهایت اساتید این رشتۀ تحصیلی در دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی:   آینده پژوهی; الگوی تحلیل لایه ای علت ها; رشتۀ زبان فرانسه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1073

بازدید: 230

تاریخ دریافت: 1394/11/25 , تاریخ پذیرش: 1394/11/25 , تاریخ انتشار: 1394/11/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )