نشریه های علمی انتشارات

راهنمای درخواست اشتراک نشریه: 1- پر کردن فرم اشتراک (شامل نام، نام خانوادگی، شغل، میزان تحصیلات، سن، نشانی پستی دقیق، کدپستی، شماره تلفن و آدرس ایمیل متقاضی) 2- واریز مبلغ 32000 ریال به شماره حساب 11639 عواید اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه مشهد (کد 4251)، قابل واریز در تمام شعب 3- ارسال برگ درخواست و اصل فیش بانکی به نشانی: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر دو فصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه