************************************************************************************** نشریّه گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ، دانشگاه فردوسی مشهد. _________________________________________ اعضای هیات تحریریه در این شماره (پاییز و زمستان 1391): 1-دکتر رضا زمرّدیان(استاد بازنشسته گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد) 2-دکتر نسرین دخت خطّاط (استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی) 3-دکتر افضل وثوقی (استاد گروه فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)4-دکتر محمود فتوحی رود معجنی(استاد و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 5-دکتر ابولقاسم پرتوّی (استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد) 6-دکتر روح الله رحمتیان (دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه تربیّت مدرّس) 7-دکتر علی عبّاسی (دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان وادبیّات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی) 8-دکتر حمید رضا شعیری (دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه تربیّت مدرّس) 9-دکتر محمّد رضا فارسیان (استاد یار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد) 10-دکتر مهران زنده بودی (استاد یار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد). ____________________________________ داوران این شماره به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی: 1-دکتر جمشید آذری ازغندی(مربّی دانشگاه فردوسی مشهد).. 2- دکتر دانیال بسنج (استادیار دانشگاه شهید بهشتی). 3-دکتر ابوالقاسم پرتوّی(دانشیار بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد). 4-دکتر شهلا شریفی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد).5-دکتر رزیّتا عیلانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک). 6-دکتر علیرضا غفّوری (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد).7-دکتر . 8-دکتر . 9-دکتر . 10-دکتر . 11-دکتر . ___________________________ صاحب امتیاز: ، دانشگاه فردوسی مشهد. مدیرمسئول: دکتر محمّد رضا فارسیان . سردبیر : دکتر ابوالقاسم پرتوّی . مدیر اجرائی در این شماره: ناهید رضائی. ویراستار فارسی در این شماره: جواد میزبان. ویراستار فرانسه در این شماره: دکتر جمشید آذری ازغندی . ویراستار انگلیسی در این شماره: دکتر افضل وثوقی . حروف نگاری و صفحه آرائی: ویدا خنتان . طرّاح جلد: زینب احمد پور (کارشناس واحد رایانه و مدیر وب سایت دانشکده ادبیّات و علوم انسانی). ____________________ این نشریه بر اساس مجوّز شماره 3/62052 مورّخ 1391/03/21 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری منتشر می شود. ......................................................... «این شماره درپایگاه های زیر نمایه خواهد شد» : magiran(پایگاه بانک اطلّاعات نشریّات کشور) * ISC(پایگاه استناددی علوم جهان اسلام)* SID (پایگاه اطلّاعات علمی دانشگاهی) ******************************************************************************************************************************************** ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهش های زبان و ادب فرانسه

بررسی مقابله ای نظام اعداد در زبان فارسی و فرانسه

دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا; رضا رضایی
تعداد مشاهده : 567 PDF
تعداد مشاهده : 538 PDF
تعداد مشاهده : 537 PDF