************************************************************************************** نشریّه گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ، دانشگاه فردوسی مشهد. _________________________________________ اعضای هیات تحریریّه در این شماره (بهار و تابستان 1391): 1-دکتر رضا زمرّدیان(استاد بازنشسته گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد) 2-دکتر نسرین دخت خطّاط (استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی) 3-دکتر افضل وثوقی (استاد گروه فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)4-دکتر محمود فتوحی رود معجنی(استاد و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 5-دکتر ابولقاسم پرتوّی (استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد) 6-دکتر روح الله رحمتیان (دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه تربیّت مدرّس) 7-دکتر علی عبّاسی (دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان وادبیّات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی) 8-دکتر حمید رضا شعیری (دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه تربیّت مدرّس) 9-دکتر محمّد رضا فارسیان (استاد یار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد) 10-دکتر مهران زنده بودی (استاد یار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد). ____________________________________ داوران این شماره به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی: 1-دکتر مرضیّه اطهاری نیک عزم (استاد یار دانشگاه شهید بهشتی تهران)، 2-دکتر مرتضی بابک معین (استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران)، 3- 5-دکتر ابولقاسم پرتوّی (استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد)، 4- دکتر عادل خنیاب نژاد (استاد یار دانشگاه شهید چمران اهواز)، 5-دکتر روح الله رحمتیان (دانشیار دانشگاه تربیّت مدرّس)، 6-دکتر مهران زنده بودی (استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد)،7-دکتر علی عبّاسی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، 8-دکتر ژاله کهنموئی (استاد دانشگاه تهران)، 9-دکتر نگار مزاری (استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد)، 10-دکتر افضل وثوقی( استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد). ____________________________ صاحب امتیاز: ، دانشگاه فردوسی مشهد. مدیرمسئول: دکتر محمّد رضا فارسیان. سردبیر : دکتر ابوالقاسم پرتوّی . مدیر اجرائی در این شماره: ناهید رضائی. ویراستار فارسی در این شماره: جواد میزبان. ویراستار فرانسه در این شماره: دکتر جمشید آذری ازغندی. ویراستار انگلیسی در این شماره: دکتر افضل وثوقی. حروف نگاری و صفحه آرائی: ویدا خنتان. طرّاح جلد: زینب احمد پور (کارشناس واحد رایانه و مدیر وب سایت دانشکده ادبیّات و علوم انسانی). ______________________________________________________________________________ این نشریه بر اساس مجوّز شماره 3/62052 مورّخ 1391/03/21 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری منتشر می شود. ......................................................... «این شماره درپایگاه های زیر نمایه خواهد شد» : magiran(پایگاه بانک اطلّاعات نشریّات کشور) * ISC(پایگاه استناددی علوم جهان اسلام)* SID (پایگاه اطلّاعات علمی دانشگاهی) ******************************************************************************************************************************************** ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


دریافت نسخه XML این شماره