لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد رومیانی
 • حسن حاجی حسینلو
 • حسن محمودزاده
 • حمید مسلمی
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • زهره مریانجی
 • سعید نگهبان
 • سمیه خالقی
 • شهرام بهرامی
 • شهرام روستایی
 • شیده شمس
 • علی اکبر جمالی
 • علیرضا راشکی
 • فاطمه طباطبائی یزدی
 • فرشاد پژوه
 • مجتبی یمانی
 • محمد سعید نجفی
 • مریم ایلانلو
 • مهدی عبداللهی
 • مهناز جهادی طرقی
 • ندا محسنی
 • پوریا عطائی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مدل سازی و پایش پدیده خشکسالی در شمال غرب ایران

وحید صفریان زنگیر, بهروز سبحانی, مجید رضائی بنفشه