اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا فارسیان
سردبیر: دکتر محمود رضا گشمردی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۵۶۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی
قالب انتشار: دوفصلنامه

لیست داوران منتصب این شماره

 • الله شکر اسداللهی
 • اکبر عبدالهی
 • دانیال بسنج
 • روح‌اله رضاپور
 • سعدی جعفری
 • عاطفه نوارچی
 • لیلا شوبیری
 • محمد جواد شکریان
 • محمد رحیم احمدی
 • محمد محمدی آغداش
 • محمّدجواد کمالی
 • مرضیه اطهاری نیک عزم
 • مهدی افخمی­ نیا
 • مهدی فرخی
 • مینا مظهری
 • ناهید جلیلی مرند

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

آسیب‌شناسی سرفصل دروس ادبیات رشته زبان و ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی

الهام علیزاده, رویا لطافتی, حمیدرضا شعیری, محمودرضا گشمردی

کاربران ارجمند :

نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه بر اساس مجوزشماره 3/18/704  مورخ 1398/1/10 کمسیون نشریات وزارت علوم از شماره پاییز و زمستان 1397 اعتبار علمی و پژوهشی گرفته است . آماده دریافت مقالات علمی شما از طریق سامانه نشریه هستیم