اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا فارسیان
سردبیر: دکتر محمود رضا گشمردی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۵۶۹
شاپا آنلاین: ۲۳۲۲-۱۵۶۹
تلفن: ۳۸۸۰۶۷۲۵
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

لیست داوران منتصب

  • جمشید آذری ازغندی
  • دانیال بسنج
  • دکتر علیرضا غفوری
  • شهلا شریفی
  • محمّدجواد کمالی
  • محمّدرضا فارسیان
  • نگار مزاری
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

کاربران ارجمند :

نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه بر اساس مجوزشماره 3/18/704  مورخ 1398/1/10 کمسیون نشریات وزارت علوم از شماره پاییز و زمستان 1397 اعتبار علمی و پژوهشی گرفته است . آماده دریافت مقالات علمی شما از طریق سامانه نشریه هستیم