برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • نویسنده یا نویسندگان متعهد می شوند که تمام مطالب ارسال شد ه به عنوان مقاله حاصل کار پژوهشی ایشان است و به هیچ عنوان مطلب یا مطالب دیگری بدون ذکر منبع آن در متن مقاله گنجانده نشده است و یا حاصل پژوهشهای دیگران ( در قالب کتاب، مجله، پایان نامه و غیره) را به عنوان دستاوردهای خود ارائه نکرده اند.